Danh sách 7 thủ tục hành chính
  • Tổ chức cán bộ các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
  • Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
STT Tiêu đề Mức độ
1
Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an cấp huyện