Danh sách 10 thủ tục hành chính
  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Đăng ký mẫu con dấu mới
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đăng ký thêm con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Đăng ký lại mẫu con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Đăng ký mẫu con dấu mới
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đăng ký lại mẫu con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Đăng ký thêm con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2