Thứ trưởng Lương Tam Quang dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/08/2020
Ngày 14/8/2020, Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Thứ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục An ninh chính trị nội bộ đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chống "diễn biến hóa bình", phòng chống suy thoái`, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực được phân công; giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trên toàn quốc…
 
Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo các hoạt động văn hóa, báo chí, y tế, giáo dục nề nếp, đúng quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, vi phạm phức tạp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.
 
Đồng thời, Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ đã tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tổ chức phát động có hiệu quả nhiều phong trào thi đua; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả… 
 
Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích Cục An ninh chính trị nội bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. 
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
 
Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu nêu trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục An ninh chính trị nội bộ phải nắm vững và tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và tới đây là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Khẩn trương cụ thế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả. 
 
Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ cần phát huy tinh thần "an ninh chủ động", lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, biện pháp phù hợp và huy động các nguồn lực, phương tiện để đảm bảo an ninh quốc gia. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ứng phó hiệu quả với mối đe dọa an ninh quốc gia, các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước... 
 
Trước mắt, phải tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cả về đường lối, nhân sự và môi trường an ninh cho Đại hội; bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý Cục An ninh chính trị nội bộ phải đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, luôn đặt lên hàng đầu. Tổ chức đánh giá hiệu quả, triển khai chức năng, nhiệm vụ của Cục theo mô hình tổ chức mới... Cùng với đó, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; dân chủ, thống nhất, sâu sát cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật nghiêm minh. Trong mọi tình huống luôn đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các mặt công tác của đơn vị.
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ,
nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, nhiệm kỳ mới.

 

Anh Phượng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website