Danh sách 38 thủ tục hành chính
  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa vào Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
18
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
Thủ tục hành chính cấp độ 2
19
Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
20
Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an xã
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ
Thủ tục hành chính cấp độ 2