Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ chính sách đối với chiến sỹ nghĩa vụ Công an nhân dân

Người gửi: Trần Vạn Thắng

Tôi nhập ngũ vào tháng 2 năm 2015, được biết theo quy định mới, tôi không được phụ cấp 200% nữa. Tôi muốn hỏi, thông tin trên có chính xác hay không? Nếu không được hưởng phụ cấp nữa thì quy định ở văn bản pháp luật nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1711

Câu trả lời

Căn cứ Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 57/2009/NĐ-CP ngày 08/7/2009) thì kể từ ngày 01/6/2016 (ngày Nghị định số 27/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) chế độ phụ cấp thêm chỉ áp dụng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ có thời gian phục vụ từ tháng thứ 25 trở lên. Do đó, kể từ tháng 6/2016, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ có thời gian phục vụ từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 24 không được thực hiện chế độ phụ cấp thêm 200%.

Người trả lời: Bộ Công an