Hỏi đáp trực tuyến

Điều khiển xe ô tô tải đi vào đường cấm

Người gửi: Trương Ngọc Thịnh

Khối lượng thân xe tải của tôi là 3,4 tấn, khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở ghi trong giấy kiểm định của xe là 4,1 tấn, nhưng tôi không chở hàng vậy tôi có được phép đi vào đường có biển cấm P.106b (cấm xe 4 tấn) hay không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2561

Câu trả lời

Tại Điều 26 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016/BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT, ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định ý nghĩa của Biển số P.106 (a,b) là Cấm xe ô tô tải; đồng thời được giải thích chi tiết (phụ lục B, mục B.6, điểm b) như sau: “Để báo đường cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định, phải đặt biển số P.106b. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển”.

Như vậy, xe của bạn đọc Ngọc Thịnh có khối lượng chuyên chở ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là 4,1 tấn, lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển cấm P.106b (cấm xe 4 tấn) nên không được phép đi vào.

Người trả lời: Bộ Công an