Hỏi đáp trực tuyến

Hàng phục vụ Quốc phòng có phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Người gửi: Vũ Thắng

Công ty tôi có giấy phép nhập khẩu hàng phục vụ quốc phòng, nhập khẩu bình cứu hoả dùng cho tàu cảnh sát biển. Theo Thông tư 14/2012/TT-BCA thì mặt hàng bình chữa cháy phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Vậy tôi muốn hỏi là hàng phục vụ quốc phòng thì có chịu quy định của Thông tư trên không? Nếu không thì được quy định theo văn bản nào?

 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2453

Câu trả lời

Theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20/3/2012 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an thì “Bình chữa cháy” thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Hơn nữa, trong các văn bản nêu trên và theo Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở Quốc phòng, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 03/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP không đề cập nội dung các phương tiện phòng cháy và chữa cháy phục vụ Quốc phòng không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Vì vậy, tất cả các phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an đều phải được kiểm tra chất lượng nhập khẩu theo quy định.

Người trả lời: Bộ Công an