Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Người gửi: Hồ Minh Hiếu

Tôi muốn kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy thì tôi cần phải có những điều kiện gì để kinh doanh dịch vụ trên?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1603

Câu trả lời

Cơ sở pháp lý quy định về kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy:

1. Tại Khoản 1, Điều 9a, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), quy định kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra và kiểm định kỹ thuật về PCCC là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2.
Tại Điều 41, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, quy định điều kiện đối với doanh nghệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra và kiểm định kỹ thuật về PCCC, cụ thể như sau:

- Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC (tức là có bằng trung cấp chuyên ngành về PCCC trở lên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC do Trường Đại học PCCC cấp).

- Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ về PCCC, cụ thể:

+ Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (các chứng chỉ hành nghề về kinh doanh dịch vụ PCCC do Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ cấp).

+ Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC theo quy định tại Khoản 4, Điều 47, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

- Có địa điểm hoạt động, phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC./.

Người trả lời: Bộ Công an