Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về số lượng thành viên trong đội PCCC cơ sở

Người gửi: Trần Văn Vượng

Bên tôi sắp tới mở một công ty may với số lượng lao động khoảng 12.000 người. Tôi muốn hỏi, với lượng người như vậy thì đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở của Công ty tôi phải có tối thiểu bao nhiêu thành viên? Văn bản pháp luật nào quy định điều đó?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 9987

Câu trả lời

Đối với Công ty may, với số lượng lao động khoảng 12.000 người, trong hoạt động, sản xuất, nếu chia thành nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập và làm việc theo ca, không lớn hơn 100 người thì việc thành lập đội PCCC cơ sở được áp dụng theo điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC: “Đối với cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 01 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở có từ 5-9 người, do đội trưởng hoặc đội phó kiêm tổ trưởng”.

Trường hợp Công ty hoạt động, làm việc theo chế độ tập trung, không chia thành nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập, làm việc theo ca mà có trên 100 người thường xuyên làm việc thì việc thành lập đội PCCC cơ sở được áp dụng theo điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư nêu trên: “Cơ sở có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội PCCC cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 01 đội trưởng và 02 đội phó”.

Như vậy, Công ty cần căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế và căn cứ vào quy định trên để thành lập đội PCCC cơ sở cho phù hợp.

Người trả lời: Bộ Công an