Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về thủ tục chuyển Đảng chính thức

Người gửi: Lê Trang Anh

Tôi công tác trong lực lượng được 04 năm, mới đây tôi đã chuyển công tác về đơn vị mới và tôi đang là đảng viên dự bị của đơn vị cũ. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn chuyển Đảng chính thức sang đơn vị mới thì cần chuẩn bị những thủ tục gì và bao nhiêu lâu thì tôi được chuyển chính thức?

Ngày hỏi: 02/01/2019 Lượt xem: 12856

Câu trả lời

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-92016 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng có hướng dẫn:

- Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt đảng đến nơi làm việc, học tập hoặc nơi cư trú mới thì chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị và gửi kèm bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ để đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ.

- Để được công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, đảng viên dự bị cần chuẩn bị những tài liệu sau:

+ Lý lịch đảng viên
+ Phiếu đảng viên
+ Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (sau 12 tháng kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức);
+ Bản nhận xét của chi ủy nơi cư trú.

Khoản 2, 3 Điều 5 Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng có quy định thời điểm công nhận đảng viên chính thức như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên hết hạn 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy cấp có thẩm quyền quyết định xóa tên.

- Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị.

Nếu bạn Lê Trang Anh là cán bộ Công an nhân dân thì có thêm tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn số 01-HD/ĐUCA ngày 30-10-2015 của Đảng ủy Công an Trung ương hướng dẫn về công tác phát triển đảng viên trong Công an nhân dân.

 

Người trả lời: Bộ Công an