Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về thủ tục thông báo lưu trú

Người gửi: Nguyễn Hồng Hà

Tôi có người chị gái ở TP. Hồ Chí Minh ra thăm, chị tôi dự định cho cả gia đình ở lại nhà tôi chơi khoảng 3 tháng. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi trường hợp này, chị tôi phải thông báo lưu trú hay đăng ký tạm trú? Chị tôi phải đến đâu để thông báo lưu trú hay đăng ký tạm trú và thủ tục cụ thể như thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 799

Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 31 Luật Cư trú thì chị gái và gia đình chị gái của bạn Nguyễn Hồng Hà phải thông báo lưu trú với cơ quan có thẩm quyền. Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó tại Điều 21 quy định đại diện gia đình khi có người đến lưu trú có trách nhiệm:

- Đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ : Chứng mình nhân dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; giấy tờ tùy thân khác hoặc giấy tờ do cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp. Đối với người dưới 14 tuổi đến lưu trú thì không phải xuất trình các giấy tờ nêu trên nhưng phải cung cấp thông tin về nhân thân của người dưới 14 tuổi;

- Thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại hoặc qua mạng internet, mạng máy tính. Thời gian lưu trú tùy thuộc nhu cầu của công dân. Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú và không cấp giấy tờ chứng nhận lưu trú cho công dân./.

Người trả lời: Bộ Công an