Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về việc nâng cao chất lượng các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Người gửi: Cử tri tỉnh Lào Cai

Đề nghị Bộ Công an phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội có giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, trao đổi, phát hiện, nhân rộng các mô hình tốt trong thực hiện Nghị định trên. Tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành văn bản quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.

Ngày hỏi: 29/01/2021 Lượt xem: 14124

Câu trả lời

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

1. Về giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017; tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; trong đó, nêu rõ những nhiệm vụ công tác trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương trong phối hợp thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng thay thế Nghị định số 80/2011/NĐ-CP. Nghị định số 49/2020/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg; đồng thời, đã điều chỉnh, bổ sung cụ thể hơn về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để các bộ, ngành, các cấp chính quyền triển khai có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, đã có 31 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 50 Công an các đơn vị, địa phương gửi Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP về Bộ Công an (trong đó có tỉnh Lào Cai).

2. Về việc kiểm tra, hướng dẫn, trao đổi phát hiện nhân rộng các mô hình tốt trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng

Theo thống kê (đến tháng 7/2020), cả nước có 339 mô hình tái hòa nhập cộng đồng đang được duy trì hoạt động hiệu quả; nhiều mô hình được lồng ghép trong thực hiện các mô hình của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Đặc biệt, có 11 địa phương đã xây dựng được các mô hình quỹ, huy động nguồn vốn đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỗi vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tiêu biểu như: Mô hình “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” của tỉnh Đồng Nai, đã huy động được 25 tỷ đồng, cho trên 1.200 người lầm lỗi vay vốn, tạo việc làm; mô hình “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng” của tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có số vốn quay vòng trên 19 tỷ đồng, đã hỗ trợ vay vốn cho 682 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù...

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền tiến hành rà soát, đánh giá lại hiệu quả những mô hình tái hòa nhập cộng đồng đang hoạt động để có biện pháp duy trì, phát huy và nhân rộng; đồng thời, tham mưu xây dựng mới các mô hình hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng phù hợp thực tế của địa phương.

3. Về tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành văn bản quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn, 
tái hòa nhập cộng đồng

Bộ Công an ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri tỉnh Lào Cai để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang; trong đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung, cán bộ làm công tác thi hành án hình sự nói riêng, đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc điểm công việc của từng lực lượng, cùng với nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Người trả lời: Bộ Công an