Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về việc xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng Công an chính quy ở cấp xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc

Cử tri huyện Vĩnh Tường tán thành việc bố trí Công an chính quy về đến cấp xã, thị trấn là phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tuy nhiên, đề nghị quan tâm, tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, nơi ăn, chốn ở cho lực lượng Công an để tăng cường sức chiến đấu, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Ngày hỏi: 26/03/2021 Lượt xem: 3884

Câu trả lời

Về việc này, Bộ Công an trả lời như sau:
 
Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho Công an xã nhằm thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của Bộ Công an chưa đủ để đảm bảo cho tất cả các địa phương. Tại điểm d, Khoản 1, Điều 13 Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương.
 
Để đảm bảo hoạt động của Công an xã, ngày 17/01/2020, Bộ Công an đã có Công văn số 165/BCA-H01 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã. Trước mắt, để Công an xã sớm ổn định, đi vào hoạt động, Bộ Công an đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện bố trí nơi làm việc, quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất, hỗ trợ đầu tư ngân sách xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Công an xã chính quy.
 
Thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho lực lượng Công an xã nhằm để tăng cường sức chiến đấu, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
 
Đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở điều kiện, khả năng, bảo đảm việc bố trí, sắp xếp nơi làm việc phù hợp cho Công an xã để đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Trước mắt đối với những nơi chưa có trụ sở độc lập, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã có thể sắp xếp bố trí nơi làm việc ghép chung trong trụ sở cơ quan Ủy ban nhân dân xã nhưng có buồng làm việc riêng.
Người trả lời: Bộ Công an