Hỏi đáp trực tuyến

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Người gửi: Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Cử tri kiến nghị các bộ, ngành có liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; xem xét sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy, đơn giản hóa các thủ tục nhằm giảm bớt khó khăn cho cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4288

Câu trả lời

Thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, Bộ Công an đã thống kê, rà soát, đơn giản hóa tất cả 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, trình Chính phủ đưa vào Nghị quyết số 25/NQ-CP, ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 61/NQ-CP, ngày 17/12/2010 về đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 130/2006/NĐ-CP, ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP, ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; nghiên cứu, ban hành Thông tư số 04/2004/TT-BCA, ngày 31/3/2004 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ Công an được Chính phủ giao xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội  khóa XIII. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 04/2004/TT-BCA. Do việc xây dựng Thông tư phải tuân thủ đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và có nhiều vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, phải nghiên cứu kỹ nên mất nhiều thời gian; dự kiến Thông tư sẽ được ban hành trong tháng tới. Bộ Công an tiếp tục tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo thống nhất, tránh chồng chéo gây khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 

Người trả lời: Bộ Công an