Hỏi đáp trực tuyến

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Người gửi: Đào Văn Chánh

Tôi được biết, trong Luật Công an nhân dân năm 2018 có nội dung giảm thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ 36 tháng xuống 24 tháng. Bộ Công an cho tôi hỏi, quy định trên áp dụng cho những đối tượng thuộc khóa nào? Tôi nhập ngũ từ năm 2018 được tính thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng hay 36 tháng và quy định cụ thể tại văn bản nào đối với trường hợp của tôi? 

 

Ngày hỏi: 09/10/2019 Lượt xem: 11989

Câu trả lời

Ngày 16/7/2019, Bộ Công an đã có văn bản số 1942/BCA-X01 đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến về việc áp dụng thời hạn phục vụ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ trước ngày Luật Công an nhân dân năm 2018 có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/7/2019); Bộ Tư pháp có ý kiến (tại văn bản số 2898/BTP-PLHSHC ngày 02/8/2019) như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thì “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực; trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”. Luật Công an nhân dân năm 2018 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019… trong đó Khoản 1 Điều 8 của Luật đã được sửa đổi thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ 36 tháng (theo Khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2014) thành 24 tháng. Tuy nhiên, Luật không có quy định hiệu lực trở về trước cũng không có điều khoản chuyển tiếp về việc công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trước ngày Luật này có hiệu lực được áp dụng thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo quy định mới của Luật (24 tháng). Do đó, căn cứ vào các quy định nêu trên thì Luật Công an nhân dân năm 2018 (trừ các quy định nêu tại Khoản 2 Điều 45) trong đó có các quy định về thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng từ ngày 01/7/2019 (ngày Luật Công an nhân dân năm 2018 có hiệu lực thi hành).

 

Căn cứ ý kiến của Bộ Tư pháp thì số hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ trước ngày 01/7/2019 vẫn tiếp tục thực hiện thời hạn phục vụ tại ngũ là 36 tháng theo Luật Công an nhân dân năm 2014 và Nghị định số 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thời hạn phục vụ 24 tháng chỉ áp dụng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ từ năm 2020 trở đi. Do đó, nếu nhập ngũ năm 2018 thì vẫn thực hiện thời hạn phục vụ tại ngũ là 36 tháng theo Luật Công an nhân dân năm 2014. 

Người trả lời: Bộ Công an