Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục nhập khẩu

Người gửi: Đào Thị Hiền

Tôi ở TP. Hồ Chí Minh được gần 2 năm theo sổ đăng ký tạm trú ở phường 25. Nay gia đình tôi muốn nhập khẩu về phường 27. Như vậy chúng tôi có cần phải làm thủ tục tạm trú về phường 27 để được nhập hộ khẩu về đây hay không? Rất mong được Bộ Công an hướng dẫn thủ tục, trình tự nhập khẩu.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 8810

Câu trả lời

Tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú có quy định điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

“Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú”. Vì vậy, chị Hiền muốn nhập khẩu về phường 27 phải làm thủ tục tạm trú về phường 27 để được đăng ký thường trú. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp thêm một số quy định về điều kiện và thủ tục đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương để chị Hiền tham khảo như sau:

Tại khoản 1 Điều 20 Luật Cư trú về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương quy định: “ Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, xã thuộc thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ  hai năm trở lên” thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 21 Luật Cư trú quy định về thủ tục đăng ký thường trú như sau:

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan Công an sau đây:

a, Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
b, Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
b, Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
c, Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Cư trú phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do./.

Người trả lời: Bộ Công an