Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục nhập quốc tịch

Người gửi: Mai Linh

Tôi cùng chồng và 2 con hiện đang  sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Để thuận tiện cho công việc của 2 vợ chồng và học tập của 2 con nên tôi muốn nhập quốc tịch Nhật Bản. Gia đình tôi có dự định sau khi 2 con của tôi (một cháu 6 tuổi và một cháu 8 tháng) học xong đại học ở bên Nhật chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam sinh sống. Vì vậy, tôi không muốn mất quốc tịch Việt Nam. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi chúng tôi cùng một lúc có thể mang 2 quốc tịch Nhật Bản và Việt Nam hay không? Nếu không thì theo luật pháp hiện nay nếu hiện tại chúng tôi nhập quốc tịch Nhật Bản thì sau này về Việt Nam sinh sống chúng tôi có được nhập lại quốc tịch Việt Nam không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 845

Câu trả lời

Luật quốc tịch 2008 quy định về trình tự, thủ tục việc xin thôi quốc tịch và xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

Tại Điều 29 quy định: “ Người xin thôi quốc tịch Việt Nam nếu cư trú trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại” và Điều 25 quy định: “Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam nước sở tại”.

- Khoản 1, Điều 40 quy định : “Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quốc tịch, ban hành các mẫu giấy tờ để giải quyết các việc về quốc tịch, thống kê nhà nước các việc đã giải quyết về quốc tịch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước.”

- Theo Luật quốc tịch thì Cơ quan Công an có trách nhiệm xác minh nhân thân của người xin thôi quốc tịch, xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Câu hỏi của bạn Mai Linh hỏi về quốc tịch thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Đề nghị bạn Mai Linh liên hệ với Bộ Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Người trả lời: Bộ Công an