Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm (hệ vừa làm vừa học)

Người gửi: Vũ Thu Diệu

Tôi được cơ quan cử đi học lớp bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm (hệ vừa làm vừa học), tôi đạt loại Khá trong quá trình học tập, chấp hành nghiêm quy định của trường và Điều lệnh Công an nhân dân tại đơn vị công tác, không vi phạm kỷ luật. Bộ Công an cho tôi hỏi, năm đó tôi được xếp loại thi đua thế nào và quy định chi tiết tại văn bản nào? 

Ngày hỏi: 21/12/2018 Lượt xem: 14749

Câu trả lời

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: “Cá nhân được cử tham gia đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến”.

 

Theo đó, trường hợp của bạn Vũ Thu Diệu đã có thời gian tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại đơn vị để bình xét danh hiệu thi đua. Nếu đủ tiêu chuẩn và đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì bạn Vũ Thu Diệu được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc nếu đủ tiêu chuẩn và đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì bạn Vũ Thu Diệu được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Người trả lời: Bộ Công an