Hỏi đáp trực tuyến

Về chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc

Pháp lệnh Công an xã quy định Công an xã khi làm nhiệm vụ nếu bị thương (hoặc hi sinh) thì được công nhận là thương binh (hoặc liệt sĩ). Tuy nhiên về thủ tục xác nhận được hưởng chế độ trên khó áp dụng trong thực tiễn. Trường hợp đủ 15 năm công tác liên tục khi nghỉ được hưởng trợ cấp 01 lần, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể, phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng Công an xã.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2053

Câu trả lời

Việc hướng dẫn thủ tục xác nhận thương binh, liệt sĩ thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được thực hiện theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Theo đó, Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã khi làm nhiệm vụ nếu bị thương hoặc hi sinh thì được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Các trường hợp khi làm nhiệm vụ nếu bị thương hoặc hi sinh đều thuộc đối tượng được lập hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh, liệt sĩ, không phân biệt đối tượng là Công an, Quân đội, Công an xã hay đối tượng khác.

Về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã, trong đó có hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp 01 lần: Theo quy định tại khoản 3, điều 23, chương IV Pháp lệnh Công an xã; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, những hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã thuộc địa phương mình quản lý.

Vì vậy, đề nghị cử tri kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để được giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã.

Người trả lời: Bộ Công an