Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị ban hành chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại những địa bàn trọng điểm về ma túy

Người gửi: Cử tri tỉnh Sơn La

Đề nghị Chính phủ xem xét ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng Cảnh sát tham gia công tác phòng chống tội phạm ma tuý, ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ đối với cán bộ chiến sỹ bị phơi nhiễm HIV và bị nhiễm HIV trong quá trình đấu tranh bắt giữ tội phạm ma tuý cũng như thu gom người tái nghiện ma tuý đi cai nghiện, đảm bảo quyền lợi và chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ trong trường hợp rủi ro nghề nghiệp. Hiện nay, chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Công an được thực hiện theo Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên chưa có chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại những địa bàn trọng điểm về ma túy và đặc biệt khó khăn như tỉnh Sơn La.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4722

Câu trả lời

Tại Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg, ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, trong đó đã quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, chiến sĩ bị phơi nhiễm HIV và bị nhiễm HIV trong quá trình đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, cũng như đưa người tái nghiện ma túy đi cai nghiện, trường hợp rủi ro nghề nghiệp.

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy được quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg, ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, trong đó quy định:

“3. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy:
a) Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.
b) Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.”

Như vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy là một trong các đối tượng đã được hưởng mức phụ cấp đặc thù.

Mặt khác, căn cứ Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” quy định: “Từ nay đến khi Trung ương thông qua Đề án: Đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách, quy định mức lương cơ sở thay cho mức lương tối thiểu chung và từng bước điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không bổ sung các loại phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm, đặc thù theo ngành nghề”. Do đó, kiến nghị của cử tri về việc nghiên cứu chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại những địa bàn trọng điểm về ma túy, Bộ Công an ghi nhận để nghiên cứu, báo cáo Chính phủ vào thời điểm thích hợp.

Người trả lời: Bộ Công an