Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị có chế độ, chính sách đối với lực lượng Điều tra viên

Người gửi: Cử tri tỉnh Ninh Thuận

Chế độ chính sách đối với lực lượng Điều tra viên chưa thật sự phù hợp, trong quá trình điều tra vụ án Điều tra viên phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra và trước pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật, rủi ro nghề nghiệp cao hơn so với lực lượng làm công tác trinh sát. Nhưng hiện tại, theo văn bản số 5117/BCA-V22 ngày 31/12/2013 của Bộ Công an quy định hằng tháng trinh sát được hưởng thêm tiền ăn binh chủng 31.000đ/ngày, phụ cấp đặc thù 20%. Trong khi đó Điều tra viên được hưởng phục cấp đặc thù chỉ có 15%. Đề nghị Bộ Công an quan tâm nghiên cứu, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng Điều tra viên sao cho phù hợp với nhiệm vụ công tác mà Điều tra viên đang đảm nhận thực hiện.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 9849

Câu trả lời

Trước hết, Bộ Công an xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của đại biểu, cử tri tỉnh Ninh Thuận đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Điều tra viên nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ hiện nay.

Về chế độ phụ cấp đặc thù của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg, ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, điều tra viên đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy được hưởng 20%; điều tra viên đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm khác được hưởng chế độ phụ cấp mức 15%; trinh sát viên đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được hưởng chế độ phụ cấp mức 15%. Riêng trinh sát viên đấu tranh phòng, chống tội phạm về hình sự, ma túy được hưởng mức 20%. Trong khi đó, tại Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27-5-2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” quy định: "Từ nay đến khi Trung ương thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương đến năm 2020, không bổ sung các loại phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm, đặc thù theo ngành, nghề". Do đó, kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận về phụ cấp của điều tra viên, Bộ Công an xin ghi nhận để phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

Ngày 28/5/2015, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 25/2015/TT-BCA quy định định lượng ăn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan trong Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Điều tra viên.

Người trả lời: Bộ Công an