Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị điều chỉnh chế độ lương đối với lực lượng Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Long An

Để đảm bảo sự bình đẳng trong việc thực hiện chính sách, cử tri kiến nghị Chính phủ điều chỉnh chế độ lương đối với lực lượng Công an xã ngang bằng với mức lương của lực lượng vũ trang xã.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3023

Câu trả lời

Tại Điều 3 Pháp lệnh Công an xã quy định Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, trong đó có chế độ lương, phụ cấp được quy định tại Khoản 3, Điều 23 Pháp lệnh Công an xã; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 73/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Điều 3, Điều 5, Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, Trưởng Công an xã là Công chức cấp xã, được hưởng lương, chế độ công chức cấp xã theo ngạch bậc và trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; Phó trưởng Công an xã và Công an viên là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, hưởng phụ cấp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Vì vậy, Bộ Công an đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An chuyển kiến nghị của cử tri đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để được giải quyết theo quy định.

Người trả lời: Bộ Công an