Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị sớm ban hành Luật về tạm giữ, tạm giam

Người gửi: Cử tri tỉnh Nghệ An

Đề nghị Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội sớm ban hành Luật về tạm giữ, tạm giam thay thế Quy chế về tạm giữ, tạm giam hiện hành; đồng thời trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, trong đó có một số quy định về bắt, tạm giữ, tạm giam.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2697

Câu trả lời

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam, Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ đề nghị Quốc hội đưa dự án Luật Tạm giữ, tạm giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011 – 2016). Tại Kỳ họp thứ 7, ngày 30/5/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 70/2014/QH13, trong đó dự án Luật Tạm giữ, tạm giam đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và thông qua tại Kỳ họp thứ 10, năm 2015.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Tạm giữ, tạm giam; thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Luật tạm giữ, tạm giam; tổng kết, rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam; đồng thời, chỉ đạo tiến hành khảo sát thực tiễn công tác tạm giữ, tạm giam ở các địa phương. Đến nay, Ban Soạn thảo đã xây dựng xong dự thảo gửi các đơn vị chức năng của Bộ Công an tham gia ý kiến. Bộ Công an sẽ tổ chức xin ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành có liên quan để sớm hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo đúng tiến độ, quy định của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

Đối với đề nghị trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, trong đó có một số quy định về bắt, tạm giữ, tạm giam: Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung, trong đó có sửa đổi các quy định về bắt, tạm giữ, tạm giam.

Người trả lời: Bộ Công an