Hỏi đáp trực tuyến

Về đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Người gửi: Cử tri tỉnh Cần Thơ

Tình hình quản lý các đối tượng giáo dục ở xã, phường, thị trấn ở địa phương hiện nay rất khó khăn, do chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, ngày 30/9/2013 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Kiến nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao sớm có văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này, để việc tổ chức thực hiện được chặt chẽ, hạn chế sai sót.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2409

Câu trả lời

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013. Để triển khai thi hành Nghị định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 42/2014/TT-BCA, ngày 25/9/2014 quy định về biểu mẫu sử dụng trong Công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2014 và Thông tư số 48/2014/TT-BCA, ngày 17/10/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2014. Các Thông tư nêu trên có nội dung hướng dẫn chi tiết và bao quát đầy đủ việc thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tạo thuận lợi khi áp dụng.

Người trả lời: Bộ Công an