Hỏi đáp trực tuyến

Về việc ban hành văn bản về chế độ đối với Phó Công an, Công an viên cấp xã được đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

Người gửi: Cử tri tỉnh Bình Thuận

Cử tri đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã đối với đối tượng Phó Công an, Công an viên cấp xã được đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3436

Câu trả lời

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân các cấp rất quan tâm đến lực lượng Công an xã nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn. Chế độ, chính sách đối với Phó Công an xã, Công an viên, được Chính phủ quy định tại Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009; theo đó: Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; như vậy Phó trưởng Công an xã và Công an viên là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với Phó Công xã, Công an viên thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 23, Chương IV Pháp lệnh Công an xã; Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP và Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP. Đề nghị cử tri kiến nghị với Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận có kế hoạch đảm bảo việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Người trả lời: Bộ Công an