Hỏi đáp trực tuyến

Về việc cấp biển số xe

Người gửi: Cử tri tỉnh Hải Phòng

Sau một thời gian chìm lắng hiện nay tình trạng cấp biển vượt số đang diễn ra. Cử tri đề nghị Bộ Công an có những giải pháp cụ thể chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố thanh tra, kiểm tra quyết liệt vấn đề cấp biển số xe, nhất là biển số xe ô tô nhằm phát hiện, xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân cấp sai quy định.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3798

Câu trả lời

Để tạo thuận lợi cho người dân và quản lý chặt chẽ việc đăng ký, cấp biển số xe, ngày 12/10/2010, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe; ngày 11/03/2013, ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCA sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA; ngày 04/4/2014, ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe ...Từ năm 2012, Bộ Công an đã triển khai thực hiện việc cấp, đăng ký biển số xe ô tô trên hệ thống máy vi tính; việc cấp biển số xe được thực hiện theo hình thức bấm số ngẫu nhiên (hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe là tuyệt mật, qua nhiều lớp mật khẩu bảo vệ, được quản lý chặt chẽ) để bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng cho tất cả người dân đến đăng ký xe.

Để phục vụ việc bấm số ngẫu nhiên trên máy vi tính, các đơn vị đăng ký xe đã đưa vào hệ thống hàng nghìn biển số để người dân bấm chọn số ngẫu nhiên, ai bấm được biển số nào thì nhận biển số đó, không theo một thứ tự nhất định; do đó có trường hợp số lớn hơn được bấm trước, số nhỏ hơn được bấm sau, không theo thứ tự như trước kia.

Người trả lời: Bộ Công an