Hỏi đáp trực tuyến

Về việc chuyển đổi hình thức quản lý hộ khẩu bằng giấy sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân

Người gửi: Cử tri tỉnh Bình Dương

Cử tri rất đồng tình và ủng hộ chủ trương chuyển đổi hình thức quản lý hộ khẩu bằng giấy (sổ hộ khẩu) sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân (chứng thư số), việc thay đổi hình thức quản lý sổ hộ khẩu sẽ giảm bớt được rất nhiều các thủ tục hành chính góp phần cải cách hành chính. Nhằm thực hiện được việc chuyển đổi hình thức quản lý hộ khẩu, cử tri đề nghị Chính phủ và các ngành chức năng cần công khai lộ trình và các biện pháp phù hợp để triển khai chứng thư số trên phạm vi toàn quốc để nhân dân được rõ; trong quá trình chuyển đổi từ chứng minh nhân dân sang chứng thư số phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức liên quan đến các thủ tục (hành chính, ngân hàng, thuế, …) trước đây sử dụng chứng minh nhân dân.

Ngày hỏi: 14/05/2018 Lượt xem: 2655

Câu trả lời

Bộ Công an xin trả lời, như sau:

Ngày 30/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó, Chính phủ đã thông qua phương án của Bộ Công an về việc bãi bỏ các thủ tục về hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân (chứng thư số); giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (dự kiến đến năm 2020, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ đưa vào sử dụng). 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Công an đã tổ chức khảo sát đối với các vùng miền để đánh giá toàn bộ cơ sở hạ tầng, chất lượng dữ liệu thông tin cũng như trình độ cán bộ, trình độ dân trí để đưa ra phương pháp tổ chức triển khai phù hợp với từng địa bàn. 

Bộ Công an xin tiếp thu kiến nghị của cử tri để áp dụng trong quá trình triển khai chứng thư số trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức liên quan đến các thủ tục hành chính./.

Người trả lời: Bộ Công an