Hỏi đáp trực tuyến

Xác định thời điểm đăng ký tạm trú

Người gửi: Đặng Minh Hiếu

Gia đình tôi hiện tại làm việc và học tập trên thành phố, tôi có đăng ký tạm trú nhưng không được cấp sổ tạm trú. Hiện tại, thời hạn tạm trú của gia đình tôi sắp hết, tôi muốn hỏi khi đăng ký tạm trú lại thì thời hạn tạm trú được tính cộng vào thời điểm đăng ký lần đầu hay tính từ thời điểm đăng ký lại?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5431

Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú đã quy định về việc cấp sổ tạm trú, như sau:

“1. Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại Thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng.

Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá hai mươi bốn tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú…”


Căn cứ theo quy định trên, đối với trường hợp thời gian tạm trú của gia đình anh Hiếu sắp hết, nếu gia đình anh Hiếu vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú hoặc cấp lại sổ tạm trú (nếu sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng).

Người trả lời: Bộ Công an