Hỏi đáp trực tuyến

Xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Người gửi: Cử tri tỉnh An Giang

Theo Công văn số 238/BCA-C41 ngày 03/02/2016 của Bộ Công an hướng dẫn lấy số lượng khởi điểm thuốc lá điếu nhập lậu là 500 bao để làm căn cứ xử lý hình sự, nhưng theo Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BTC-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07/12/2012 hướng dẫn số lượng thuốc lá điếu nhập lậu làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự từ 1.500 bao đến 4.500 bao. Đề nghị Bộ Công an và liên ngành tư pháp Trung ương rà soát và có văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất về xử lý hành chính và hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. 

Ngày hỏi: 17/05/2018 Lượt xem: 5851

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an xin trả lời như sau:

Thời gian qua, việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu gặp nhiều khó khăn, một trong những nguyên nhân do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chưa thống nhất. Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của pháp luật, ngày 25/7/2017, Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 154/TANDTC-PC hướng dẫn việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2015 đến trước 0h00’ ngày 01/01/2018, không xác định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa quy định tại Điều 155 của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10. 

Từ ngày 01/01/2018, việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa được thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13./.

Người trả lời: Bộ Công an