Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm

Người gửi: Nguyễn Hữu Sơn

Công ty của tôi thuộc ngành nghề gia công chế tạo thép có kế hoạch thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm theo Luật PCCC. Tôi xin hỏi, tại khoản 4 điều Điều 31 của Luật PCCC năm 2013 đã sửa đổi, bổ sung và điểm d khoản 4 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì "Lực lượng, phương tiện có trong phương án chữa cháy khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ". Theo cách hiểu của tôi thì việc thực tập phương án chữa cháy phải huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện tại chỗ, không nhất thiết phải huy động cả lực lượng PCCC, Công an, Bệnh viện tới tham dự thực tập vì quy mô Công ty tôi chỉ có 7ha. Tôi hiểu như vậy đã đúng văn bản luật chưa xin nhờ Bộ Công an tư vấn?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 6674

Câu trả lời

1. Theo điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì có 2 loại phương án chữa cháy, đó là:

- Phương án chữa cháy của cơ sở (mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư) là phương án do người đứng đầu cơ sở tổ chức xây dựng sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình.

- Phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC12 ban hành kèm theo Thông tư) là phương án do cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm xây dựng đối với cơ sở, khu dân cư cần huy động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương.

Tại điểm d khoản 4 điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định “Lực lượng, phương tiện có trong phương án chữa cháy khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ”.

2. Trường hợp công dân Sơn hỏi, hiểu chỉ đúng với trường hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy của cơ sở.

3. Trong câu hỏi của công dân Sơn chỉ nói ngành nghề hoạt động của Công ty là gia công chế tạo thép – là hạng nguy hiểm cháy, nổ D và không nói rõ về quy mô diện tích nhà xưởng sản xuất của Công ty. Nếu nhà xưởng sản xuất của Công ty có diện tích từ 5000m2 trở lên hoặc tổng khối tích từ 25.000m3 trở lên thì thuộc danh mục cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao do cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy theo mẫu PC12 (phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA). Khi phương án chữa cháy này được người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức thực tập thì Công ty của công dân Sơn phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện của Công ty tham gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng khác (nếu có) thực tập phương án chữa cháy theo kế hoạch.

4. Trường hợp khi Công ty của công dân Sơn được huy động lực lượng, phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở khác (trong phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của Công ty của công dân Sơn) thì Công ty phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện để tham gia theo kế hoạch thực tập phương án chữa cháy này./.

Người trả lời: Bộ Công an