Bộ Công an lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

23/06/2022

Nhằm đáp ứng các mục tiêu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công dân số, phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an dự thảo Thông tư liên quan chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân

22/06/2022

Bộ Công an đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định về quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân

21/06/2022

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

16/06/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về thẻ đi lại của doanh nhân APEC

31/05/2022

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Văn bản quy phạm pháp luật ban hành và lấy ý kiến trong tháng 5/2022

30/05/2022

Trong tháng 5, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung cơ sở pháp lý trong nhiều lĩnh vực công tác quan trọng như: giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân (CAND); chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy; quan hệ phối hợp thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự; trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu quan trọng; quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; chế độ điều dưỡng trong CAND...

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

24/05/2022

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2022; thay thế Thông tư số 11/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân (CAND).

Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

11/05/2022

Bộ trưởng Tô Lâm vừa ký ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BCA quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022, thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BCA-C41 ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân

11/05/2022

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

10/05/2022

Bộ Công an đã chủ trì hoàn thành xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về quan hệ phối hợp thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tìm kiếm