• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định mức chi kinh phí tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong Công an nhân dân

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/07/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/09/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc