Chỉ thị về công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2012 trong CAND

19/03/2012
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2012 trong CAND, theo tinh thần Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông tư số 177/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông tư số 05/2012/TT-BCA ngày 17/1/2012 của Bộ Công an quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong CAND, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong CAND, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website