Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong Công an nhân dân

19/03/2012
Ngày 14/3/2012, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã ban hành văn bản Hướng dẫn số 2033/HD-X11-X15, hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đây là nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) vào cuộc sống; căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân ban hành văn bản Hướng dẫn số 2033/HD-X11-X15 ngày 14/3/2012, hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).
 
Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) trong lực lượng CAND nhằm ba mục tiêu: Để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng CAND và nhân dân hiểu rõ về tâm quan trọng của Nghị quyết; giúp cán bộ đảng viên, chiến sỹ nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng CAND; Công tác tuyên truyền tiến hành thường xuyên liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương trong lực lượng CAND.

 

Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an sẵn sàng làm nhiệm vụ (Ảnh minh họa)


Văn bản bản Hướng  dẫn nêu ra 8 nội dung tuyên truyền, trong đó: Tập trung tuyên truyền 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, đặc biệt nhấn mạnh việc kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng; Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tuyên truyền kết quả thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua khác trong CAND.

Về tổ chức thực hiện, văn bản Hướng dẫn nêu 5 nội dung, trong đó: Công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên cung cấp tư liệu và tạo điều kiện cho phóng viên trong và ngoài ngành thu thập tư liệu tuyên truyền về các hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng trong lực lượng CAND./.

 

Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website