Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân

21/01/2013
Ngày 14/1/2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-BCA-V19 gửi các Tổng cục; đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, các học viện, trường CAND về Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân. 

Nội dung như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng phủ, Bộ Công an xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
2. Tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân với các hình thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân được tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
3. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
4. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ý kiến; đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
5. Bảo đảm sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong Công an nhân dân, sự chỉ đạo chặt chẽ của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN
1. Nội dung lấy ý kiến
- Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; tổ chức bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. 
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân, tập trung tham gia ý kiến về những nội dung có liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân.
2. Hình thức lấy ý kiến
2.1. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được đăng tải toàn văn trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công an.
2.2. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:
- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm;
- Thông qua Trang thông tin điện tử của Bộ Công an ;
- Các hình thức phù hợp khác.
3. Đối tượng lấy ý kiến 
Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.
   

III. THỜI GIAN THAM GIA Ý KIẾN
    Thời gian tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân từ 02/01/2013 đến 01/03/2013, cụ thể:
    - Công an các đơn vị, các trường và Công an các địa phương tổ chức tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gửi ý kiến tham gia về Bộ (qua V19) trước ngày 01/03/2013.
    - Tổ chức Hội thảo về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (dự kiến đầu tháng 3/2013).
   
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Giao V19 chủ trì, phối hợp với các đơn vị và công an các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương; xây dựng dự thảo Báo cáo của Bộ Công an về kết quả lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
2. Giao Tổng cục An ninh II xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân.
3. Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
4. Giao Tổng cục III chủ trì, phối hợp V11, V19 xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chỉ đạo truyền hình Công an nhân dân, báo Công an nhân dân mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh, đưa tin trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
5. Giao V19 chủ trì, phối hợp với V11, V22, Tổng cục IV và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí, chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để thực hiện Kế hoạch này.
   
Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ (qua V19) để chỉ đạo./.

 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website