Lực lượng CAND: Xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật

08/11/2013
Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn Bài phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trước hết, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, các đồng chí đại biểu khách quý đã dành thời gian đến dự buổi lễ “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Bộ Công an tổ chức; chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các đồng chí!

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, trong đó, xác định ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này, cách đây đúng 67 năm, vào năm 1946, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Hiến pháp này thấm đậm tư tưởng dân chủ, pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tiền đề pháp lý quan trọng để xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. Tư tưởng này luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tất cả các bản Hiến pháp từ 1946, 1959, 1980, 1992 và quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cũng như toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta. Việc Quốc hội chọn ngày 9 tháng 11 là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước; tích cực phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hướng tới việc xây dựng nền văn hóa pháp lý hiện đại, đậm bản sắc dân tộc.

Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Theo đó, một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong toàn lực lượng đã được triển khai với chủ đề: “Lực lượng Công an nhân dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hôm nay, Bộ Công an long trọng tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm phát huy hơn nữa ý thức tuân thủ, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Với trách nhiệm của mình, Công an nhân dân là lực lượng tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo cho Hiến pháp, pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự; đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống khủng bố, Luật đặc xá, Luật thi hành án hình sự, Luật cư trú, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Pháp lệnh Công an xã, Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, có tầm quan trọng rất lớn trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, đặc biệt là trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an luôn coi đây là khâu đầu tiên của việc tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, là cầu nối để đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống. Chính vì thế, đã thường xuyên quan tâm, có kế hoạch cụ thể hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt việc quán triệt, tập huấn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến an ninh, trật tự, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thấm nhuần và thực thi nghiêm chỉnh. Kết quả thực hiện trong những năm qua cho thấy, nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương về Hiến pháp, pháp luật và thực thi Hiến pháp, pháp luật ngày càng được nâng cao, thúc đẩy việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ ngày càng có hiệu quả.

Thưa các đồng chí!

Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới, tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch ráo riết  đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thì việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung, cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng là đặc biệt cần thiết và cấp bách.

Để phát huy ý nghĩa thiết thực Ngày Pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an yêu cầu:

Một là, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ. Đối với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ về pháp luật và tích cực rèn luyện về năng lực chỉ đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong việc thực thi nhiệm vụ.

Hai là, Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; gắn công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật với công tác chuyên môn nghiệp vụ. Phải xác định việc xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật là cơ sở cần thiết, chỗ dựa vững chắc cho công tác chuyên môn nghiệp vụ; ngược lại, công tác chuyên môn nghiệp vụ là cơ sở thực tiễn để xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự. Vì vậy, cần thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, dự báo, phân tích, đánh giá khả năng phản ứng và tác động xã hội trước khi xây dựng, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, bảo đảm chất lượng và tiến độ trong các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Ba là, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải chân thành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân để tham mưu với cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng, thực hiện Hiến pháp, pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác; có biện pháp chủ động đấu tranh, phòng, chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xây dựng Hiến pháp, pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng việc xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật để xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bốn là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Theo đó, Công an nhân dân phải xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ và đi vào cuộc sống; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác trong Công an nhân dân.

Năm là, lãnh đạo Công an các cấp phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho việc xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật và xử lý các sai phạm trong thi hành pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật để phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thưa các đồng chí!

Việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mọi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật; thông qua đó, động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì vậy, Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân phải được tiến hành có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là tấm gương trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Cuối cùng, xin chúc các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

T.Đ.Q
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website