Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các mặt công tác đặc xá năm 2013

13/08/2013
Để triển khai thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013 và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ, tại Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 01/8/2013 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013 yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1. Về triển khai công tác đặc xá năm 2013:
a) Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá khẩn trương triển khai nghiêm túc, có hiệu quả và đúng tiến độ công tác đặc xá năm 2013 ngày từ đơn vị cơ sở, lưu lý khắc phục những tồn tại, hạn chế của các lần đặc xá trước, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người, đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo Quyết định của Chủ tịch nước và tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2013, đặc biệt là điều kiện đặc xá, các trường hợp không được đặc xá và quy trình xét duyệt chặt chẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân về công tác đặc xá, xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

c) Các Bộ, ban, ngành đã nêu trong Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX ngày 23/7/2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá chủ động quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, nếu phát hiện hành vi tham nhũng, lợi dụng đặc xá vì mục đích cá nhân, bất hợp pháp phải xử lý nghiêm.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013 và Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX của Hội đồng tư vấn đặc xá. Cụ thể là:
- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo các Sở: Tư pháp, lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

- Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức kinh tế ở địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của một số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm và vi phạm pháp luật.

đ) Bộ Công an (Cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá) đề xuất kế hoạch để Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá và các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013 trực tiếp đến kiểm tra việc triển khai công tác đặc xá tại một số trại giam, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện công tác đặc xá lên Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá.

2. Về thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP:
a) Công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có lực lượng Công an làm nòng cốt. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ trong Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

b) Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt Dự án dạy nghề cho phạm nhân tại các trại giam và khẩn trương hoàn thiện Đề án về hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, sớm trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt. Chủ động tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ và thực hiện tốt công tác quản  lý cư trú đối với người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương.

c) Bộ Tư pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan, sớm đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự, Sở Tư pháp các địa phương về thủ tục liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù (như xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp...).

d) Bộ Tài chính chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an sớm ban hành văn bản pháp luật quy định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ hòa nhập cộng đồng, bảo đảm chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tự tin, không mặc cảm, kỳ thị, xa lánh, có công việc lương thiện và không vi phạm pháp luật.

e) Để nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các Ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, lồng ghép, triển khai có hiệu quả các đề án, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tăng cường xã hội hóa công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù./.
 

Trung Đức
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website