Tổ chức tốt việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân

22/01/2013
Ngày 14/1/2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Công văn số 153/BCA-V19 gửi Tổng cục trưởng các Tổng cục; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng các trường trong Công an nhân dân về việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân. 

Nội dung như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH- UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng phủ, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân.
    Tài liệu phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gồm có:
    - Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
    - Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;
- Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
    - Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
    - Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng phủ;
    - Kế hoạch số 10/KH-BCA-V19 ngày 14/01/2013 của Bộ Công an về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân;
    - Kế hoạch số 11/KH-BCA-V19 ngày 14/01/2013 của Bộ Công an về việc tổ chức Hội thảo về những nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
    - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
    - Một số định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về những nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Kết quả tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi về Bộ Công an (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/03/2013 để tập hợp xây dựng ý kiến chung của Bộ./.
 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website