Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

01/04/2014
An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề tối hệ trọng của mọi quốc gia. Các nước trên thế giới đều có chiến lược, chủ trương, quyết sách tổ chức và bố trí lực lượng, xây dựng hệ thống biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. Trong chiến lược an ninh quốc gia, hầu hết các nước đều coi trọng cả phòng ngừa và tiến công, gắn kết phòng ngừa và tiến công, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và biện pháp đấu tranh bảo vệ an ninh đất nước, đặc biệt là ở các vùng chiến lược quan trọng.

I. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề tối hệ trọng của mọi quốc gia. Các nước trên thế giới đều có chiến lược, chủ trương, quyết sách tổ chức và bố trí lực lượng, xây dựng hệ thống biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. Trong chiến lược an ninh quốc gia, hầu hết các nước đều coi trọng cả phòng ngừa và tiến công, gắn kết phòng ngừa và tiến công, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và biện pháp đấu tranh bảo vệ an ninh đất nước, đặc biệt là ở các vùng chiến lược quan trọng.

Ở Việt Nam, tư tưởng phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc đã được thể hiện trong đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng ta trước đây, bắt đầu từ phong trào "ba không" trong kháng chiến chống thực dân Pháp, phong trào "bảo mật phòng gian", kết hợp với phong trào “bảo vệ trị an”... trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Thuật ngữ “nền an ninh nhân dân”, “thế trận an ninh nhân dân” đã chính thức được đề cập trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ VII và  tiếp tục được khẳng định trong văn kiện các Đại hội lần thứ VIII, IX, X, XI của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Thể chế hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, trong Luật An ninh quốc gia năm 2004, khái niệm nền an ninh nhân dân đã được quy định tại Khoản 9, Điều 3: “Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần và vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”; khái niệm thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Khoản 10, Điều 3: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

3. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.
Trong những năm qua, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân và sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm sự ổn định, vững mạnh của hệ thống chính trị; chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố, nhất là trên các địa bàn chiến lược, xung yếu, phức tạp. Đã xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh văn hoá - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc; phương án phòng, chống địch xâm nhập, phá hoại; phòng, chống bạo loạn, khủng bố. Bố trí lực lượng ở từng địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực; từng bước xây dựng, phát triển tiềm lực, đầu tư thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ… tạo điều kiện cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ trong bảo vệ an ninh, trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, các tầng lớp nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; cung cấp hàng triệu tin có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó rất nhiều tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Lực lượng Công an đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; quan hệ phối hợp giữa Công an với các cấp, các ngành được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Những kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Từ thực tiễn xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, có thể rút ra những  bài học kinh nghiệm sau đây:
1. Quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng có vị trí to lớn, vai trò quyết định trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Bản chất của nền an ninh nhân dân là sức mạnh tổng hợp về tinh thần và vật chất, truyền thống dựng nước, giữ nước và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Do vậy, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt. Thực tiễn đã chứng minh, dù lực lượng Công an nhân dân có được xây dựng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại đến mấy, muốn giành thắng lợi, vẫn phải phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân nói riêng, đúng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”(1). Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm là ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần nhận thức sâu sắc và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, coi đây là công tác thường xuyên để chủ động phòng ngừa, không để kẻ địch, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

2. Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội là nền tảng vững chắc của nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân chỉ có thể được hình thành, củng cố trên cơ sở hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Vì vậy, cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, động viên được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; lấy việc ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làm nền tảng xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng, thu hẹp số buôn, bản, làng "trắng" đảng viên và tổ chức đảng, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Thực tế cho thấy, ở đâu và khi nào hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được chăm lo, cải thiện, thì nơi đó nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, an ninh, trật tự được bảo đảm.

3. Trong chiến lược xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phải lấy địa bàn khu dân cư làm cốt lõi để triển khai lực lượng, phương tiện và biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, khu phố...) thuộc xã, phường, thị trấn là địa bàn cư trú, sinh sống mang tính truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam. Nhân dân trong khu dân cư có truyền thống đoàn kết, gắn bó, giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân... đều diễn ra ở khu dân cư và công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, giải quyết cũng phải được tiến hành ngay từ đầu và tại cơ sở mới bảo đảm có hiệu quả. Vì vậy, phải lấy địa bàn khu dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự làm cốt lõi để triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động giữ vững an ninh, trật tự; vừa thực hiện phòng ngừa xã hội rộng rãi, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở. Sự ổn định về an ninh, trật tự tại thôn, làng, ấp, bản, khu phố tạo tiền đề để ổn định xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thành phố, từ đó bảo đảm sự ổn định vững chắc về an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quốc.

4. Kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng, củng cố thế trận lòng dân là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân. Thế trận lòng dân là ý chí, quyết tâm của nhân dân, của toàn xã hội được vun đắp, xây dựng tạo thành sự đồng thuận cao hướng tới mục tiêu chung trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Thực tế cho thấy, ở đâu và khi nào chính quyền cơ sở không quan tâm chăm lo đến lợi ích chính đáng của người dân, vi phạm dân chủ, kỷ cương, pháp luật, thì ở đó lòng dân không yên, dễ bị kẻ địch, phần tử xấu lôi kéo, kích động gây rối an ninh, trật tự. Xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo tiền đề cho việc tổ chức, lãnh đạo, huy động các lực lượng và nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, khu dân cư là nơi thể hiện sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nền an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Việc kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân một cách đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ từ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phương án trên phạm vi cả nước cũng như từng vùng, miền, địa phương, nhất là sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân đã góp phần quan trọng trong đấu tranh, ngăn chặn các nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

5. Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng trong việc tập hợp lực lượng, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt. Việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chặt chẽ, thống nhất, có chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, coi trọng củng cố bên trong, xây dựng nội bộ vững mạnh là nền tảng để đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Chú trọng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, thống nhất và đồng bộ làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức và công dân trong lĩnh vực xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

II. Công cuộc đổi mới của đất nước ta đã trải qua gần 30 năm và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang; những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; những nhân tố tác động đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp. Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam, triệt để khai thác những khó khăn, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng ngày càng bộc lộ rõ nét và nghiêm trọng hơn. Nguy cơ xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng. Vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng và xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trật tự, an toàn xã hội đứng trước nhiều tác động theo chiều hướng phức tạp. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, an ninh và an toàn xã hội để xây dựng, phát triển đất nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Để tiếp tục xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, cần tập trung vào một số công tác trọng tâm sau:

1. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể các cấp cần nhận thức thống nhất, đầy đủ tính chất, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trong đó lực lượng Công an làm tham mưu, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện; hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, kịp thời uốn nắn những sơ hở, thiếu sót, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tranh chấp có liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của người dân, góp phần củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời tích cực có chủ trương, giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng các thể chế, chính sách, pháp luật, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, thẩm định pháp luật về an ninh, trật tự với tổng kết thực tiễn, dự báo, phân tích, đánh giá tác động xã hội với các chính sách, pháp luật mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, phát hiện những quy định không còn phù hợp để kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc, tôn giáo, các khu kinh tế tập trung, các đô thị lớn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở, cả ở thành thị, nông thôn, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... Đổi mới cả nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện, huy động cho được sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân; gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tổ chức phát động. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào.

5. Tập trung bố trí lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trên từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực nhằm giành thế chủ động trong phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và các hình thái chiến tranh mới.

6. Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc./.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website