Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr/BCA-MTTW

21/08/2014
Ngày 20/8/2014, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (BCĐ TW) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban giữa BCĐ TW với Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; trao tặng Kỷ niệm chương" của Bộ Công an cho các đồng chí có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (TW MTTQ) Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí trong BCĐ TW: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ TW; đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ, Phó trưởng BCĐ TW...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Qua 1 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr/BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, địa phương với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội,  góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Công tác kiện toàn thống nhất BCĐ “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh, đến cấp cơ sở, tạo điều kiện cho các địa phương, cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ngày càng có hiệu quả thiết thực.

 Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.


Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hội nghị lần này sẽ kiểm điểm đánh giá một cách toàn diện công tác triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp
số 09/Ctr/BCA-MTTW, nhất là kiện toàn BCĐ “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Qua đó, rút kinh nghiệm, phát huy những mặt tốt, khắc phục những hạn chế; đồng thời, các địa phương có dịp trao đổi kinh nghiệm về công tác phối hợp thực hiện Chương trình, kiện toàn BCĐ và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Trưởng BCĐ nêu rõ: Thực hiện Chương trình phối hợp số
09/Ctr/BCA-MTTW, qua 1 năm triển khai, các thành viên BCĐ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, hội viên; vận động nhân dân thực hiện nghiêm mọi chủ trương¸ đường lối,  của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội dung Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, già làng, trưởng bản, tuyên truyền tổ chức vận động nhân dân xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến; tuyên truyền tốt việc khẳng định chủ quyền biển, đảo, vận động các tầng lớp nhân dân thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ" cho đồng chí Nguyễn Thiện Nhân.


Lực lượng Công an đã phối hợp với MTTQ, các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; chủ động phối hợp nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở. Xây dựng được nhiều mô hình tiên tiến phù hợp với tình hình của địa phương, được đông đảo nhân dân tích cực ủng hộ, tham gia như: “Tổ cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông”, “Bến đò, cầu phao Cựu chiến binh an toàn, kiểu mẫu”; “Hòm thư cứu bạn”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”... Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết được các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc. Việc thực hiện Chương trình phối hợp số
09/Ctr/BCA-MTTW đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa lực lượng Công an, MTTQ, các tổ chức thành viên, củng cố xây dựng được lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức chiến đấu cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhân dân.

Báo cáo cũng khẳng định, Chương trình phối hợp số
09/Ctr/BCA-MTTW là sự vận dụng và cụ thể hóa tinh thần và nội dung Chỉ thị 09-CT/TW của  Ban Bí thư TW Đảng về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay. Cơ chế phối hợp được các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương đánh giá cao, đặc biệt việc kiện toàn BCĐ từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tạo điều kiện cho các địa phương, cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu và hiệu quả, chất lượng; khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp, gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc trên các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr/BCA-MTTW.


Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận đã kiểm điểm, đánh giá công tác triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số
09/Ctr/BCA-MTTW, nhất là công tác kiện toàn BCĐ “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" từ cấp tỉnh đến cơ sở; rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác phối hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khẳng định, mặc dù mới triển khai 1 năm nhưng Chương trình phối hợp số
09/Ctr/BCA-MTTW đã đạt được kết quả bước đầu rất đáng trân trọng. Điều đáng ghi nhận là, tất cả 6 đoàn thể, bao gồm 5 tổ chức chính trị xã hội và Hội Người cao tuổi vừa qua đã xây dựng được chương trình và triển khai hướng dẫn theo ngành dọc; các mô hình của các đoàn thể triển khai tại cơ sở thực hiện phương châm “Nhân dân tự quản trong việc đảm bảo trật tự trị an tại cơ sở” như: Cựu chiến binh với mô hình 1+4; Đoàn Thanh niên với phong trào tìm theo địa chỉ đen; Tổ phụ nữ không có chồng, con phạm tội; Dòng tộc không có tội phạm và tệ nạn xã hội…

Gợi ý một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Theo báo cáo, đến nay, có 51/63 tỉnh, thành phố đã ban hành được chương trình hành động, mặc dù tỷ lệ khá cao nhưng còn 12 tỉnh, thành phố chưa ban hành được chương trình hành động; đề nghị, từ nay đến hết tháng 10/2014, các tỉnh, thành phố còn lại nhanh chóng xây dựng, ban hành chương trình hành động để triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đồng bộ, có hiệu quả. Đồng chí cũng nêu rõ 5 nội dung chương trình hành động đối với cấp tỉnh; 5 nội dung chương trình hành động đối với cấp phường, xã và 5 nội dung dành cho các khu dân cư. Theo đó, tại mỗi khu dân cư phải có ít nhất 1 mô hình nhân dân tự quản bảo vệ trị an do 1 đoàn thể chủ trì; xác định địa chỉ các gia đình cần được giúp đỡ; xác định các địa điểm cần được quan tâm đặc biệt để kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch xử lý tình huống nếu xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn ở khu dân cư, phường, xã…

Trên cơ sở các nội dung Ngành Công an đã chỉ đạo,
đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lực lượng Công an cần chú trọng thực hiện 3 vấn đề: Chủ lực chuẩn bị giúp khu dân cư, phường, xã có đủ tài liệu tuyên truyền; hỗ trợ MTTQ và 6 đoàn thể triển khai chương trình phối hợp 5 nội dung nêu ở trên, trong đó có tập huấn, phối hợp, kiểm tra, giám sát các tụ điểm, các gia đình cần được quan tâm…; chủ trì, xử lý nhanh, có kết quả các sự kiện nóng liên quan đến mất trị an trên địa bàn xã, phường./.

Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website