Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân: Học tập, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

31/08/2012
Ngày 31/8/2012, Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ chốt trong Đảng bộ Tổng cục. Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì Hội nghị. 

 

Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND cùng các đại biểu dự Hội nghị
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên phổ biến, giới thiệu ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung trọng tâm, các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI): Kết luận về “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”; Kết luận về Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020”; Kết luận “Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020”; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Nhuận đề nghị các cấp ủy, đảng viên thuộc Tổng cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa nội dung của Nghị quyết; gắn việc thực hiện Nghị quyết TW 5 với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời đẩy mạnh việc Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao…/.
   

Nguyễn Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website