Công an tỉnh Lào Cai phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu

05/11/2019
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước, để Nghị quyết đạt được hiệu quả thiết thực và từng bước đi vào chiều sâu, Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và theo từng tiêu chí cụ thể, trong đó tập trung việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu.

Nhằm giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực cụ thể. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt quan tâm, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trên tinh thần khẩn trương, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương.
việc nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai thực hiện tốt những quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương, cụ thể: Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Quy định số 136-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. 

Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc trong toàn đảng bộ; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của cấp trên để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Ban hành Kế hoạch số 462/KH-CAT-PX15, ngày 5/3/2017 về thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 190A/KH-CAT, ngày 22/02/2017 về triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Song song với đó, Đảng ủy Công an tỉnh cũng tập trung chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về học tập và làm theo Sáu điều bác Hồ dạy Công an nhân dân giai đoạn 2013 - 2018… đến đội ngũ cán bộ chủ chốt gồm cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Công an tỉnh; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên. 

Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44 và 45 của Ban Bí thư.

 

Để thống nhất chỉ đạo trong toàn lực lượng Công an tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai đã cụ thể hóa nội dung Quy định số 55 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Quy định số 136 của Đảng ủy Công an Trung ương thành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tổ chức thực hiện đi vào nền nếp. Định kỳ tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh đăng ký nội dung nêu gương, gương mẫu đi đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, quán triệt các đơn vị thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức các hội nghị, sơ kết, tổng kết, gặp mặt, kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, khai giảng, bế giảng hoặc khi được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng cấp bậc hàm... Kết quả bước đầu đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy các cấp trong toàn lực lượng Công an tỉnh Lào Cai về việc chấp hành các quy định của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” trong toàn Đảng bộ. Trong đó, theo kế hoạch, về trách nhiệm của các cấp ủy trong việc tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động gồm: Tổ chức học tập quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW thực sự nghiêm túc, có hiệu quả để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên; khi triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW cần tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương”; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thông qua 82 biểu hiện cụ thể được nêu trong Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018, của Ban Tổ chức Trung ương về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Tọa đàm chủ đề Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ tại một đơn vị cơ sở.

 

Về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp yêu cầu cần tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp trong triển khai và chỉ đạo thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW. Coi đây vừa là mục tiêu yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phải được tiến hành thường xuyên của mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn Đảng bộ. Mỗi cán bộ chủ chốt, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp cần có chương trình hành động cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương của mình. Phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, chủ động, tích cực sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai, thực hiện trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện nội dung trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu dưới sự chỉ đạo, giám sát của Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai đã từng bước giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu trong lực lượng Công an tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Trung Hiếu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website