Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Cần Thơ

13/10/2017
Sáng 13/10/2017, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Cần Thơ về việc kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố.
 

Cùng dự có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Phạm Gia Túc, Phó Bí Thư Thành ủy; Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố...
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã nghe Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Cần Thơ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW từ đầu nhiệm kỳ đến nay; ý kiến phát biểu của đại diện một số cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp, bổ trợ tư pháp của địa phương; các vấn đề, nội dung Đoàn công tác quan tâm theo tinh thần của Kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương...

Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Tô Lâm cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ mà Thành ủy Cần Thơ đã nêu trong Báo cáo; đồng thời nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp ở địa phương trong thời gian tới. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thành ủy Cần Thơ cần tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội XII về "Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại...”. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW và các kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư pháp, cải cách tư pháp.

 

Toàn cảnh buổi làm việc.


Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh, trong đó chú ý nâng cao, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII... Các cấp ủy đảng cần bảo đảm sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác tư pháp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch Thành ủy đã ban hành về tổ chức thực hiện các nội dung chiến lược cải cách tư pháp. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp của thành phố cần tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể triển khai thực hiện các trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được xác định trong Chương trình số 03- CTr/BCĐCCTPTW ngày 6/10/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đồng thời tích cực triển khai thực hiện Bộ Luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và một số luật mới được Quốc hội thông qua.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm... Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và nhân dân cần xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình giám sát chuyên đề đối với công tác của các cơ quan tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về tư pháp... Tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân.

 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi làm việc. 

Lê Tường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website