Bế mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015

18/10/2010
Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc.

Đại hội  đã biểu quyết thông qua báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương khóa IV và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ V; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực công tác Công an. Đại hội đã giao BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các ý kiến tham luận để chỉnh lý hoàn thiện báo cáo chính trị, đồng thời có chương trình, kế hoạch cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V; Đại hội đã tán thành, thông qua nội dung cơ bản dự thảo báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia do Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Công an Trung ương tham gia vào các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Có trên 37 nghìn lượt ý kiến tham gia của các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và các ý kiến tại Đại hội. Điều này thể hiện ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong lực lượng CAND với Đảng, đồng thời cũng là trí tuệ và tâm huyết của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương đối với việc ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Đại hội giao cho đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục nghiên cứu các văn kiện để đóng góp ý kiến tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 
Cùng với 6 đại biểu đương nhiên, Đại hội đã thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu 18 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết trong Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, khẳng định: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ trong việc phấn đấu "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội", phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đổi mới. Trong những năm tới, lực lượng CAND phải tập trung sức lực để tạo chuyển biến rõ rệt hơn và đạt chất lượng cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng… Kết quả Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V có ý nghĩa rất quan trọng, là định hướng cơ bản cho sự phát triển của Bộ Công an và của lực lượng CAND. Sự phát triển của lực lượng CAND trong thời gian tới phụ thuộc rất lớn vào sự phấn đấu của từng tổ chức Đảng và sự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, trong nhận thức và hành động, từng cấp uỷ và mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải luôn quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy Công an địa phương cần chủ động tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn công tác, chiến đấu…  
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Yêu cầu quan trọng hàng đầu là phải tập trung sức xây dựng các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND trong sạch, vững mạnh, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, củng cố, xây dựng các chi bộ thực sự là hạt nhân chính ở đơn vị, chăm lo, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương… 
Tại diễn đàn trọng thể của Đại hội, Đảng ủy Công an Trung ương kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND phát huy truyền thống 65 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, bằng ý chí, nghị lực, thống nhất và hành động cụ thể, tích cực phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, đoàn kết, gắn bó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Trung tâm thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website