Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh, trật tự

06/01/2014
Chiều 4/1/2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Tổng cục trực thuộc Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. 

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thái Bình báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh những năm qua và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được trên các lĩnh vực. Theo đó, tăng trưởng kinh tế bình quân trong 7 năm qua của tỉnh đạt 11,16%; trong 3 năm gần đây, kinh tế tăng trưởng khá: năm 2011 tăng 10,12%; năm 2012 tăng 7,8%, năm 2013 tăng 8,8%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,8%. Công tác đào tạo, tuyển chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có nhiều đổi mới.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo; các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm giải quyết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Phạm pháp hành sự hằng năm đếu giảm: Năm 2012 giảm 2,6% so với năm 2011; năm 2013 giảm 3,07% so với cùng kỳ năm 2012; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80,8% (trọng án đạt trên 90%); chưa phát hiện có tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", không để tội phạm hoạt động lộng hành...

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.


Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội; sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân tỉnh Thái Bình đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thái Bình nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng những năm qua và mong rằng, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ trong thời gian tới. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao các chủ trương, giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 - 2015 của tỉnh Thái Bình; đồng thời khẳng định vị trí địa chính trị quan trọng, truyền thống yêu nước, anh hùng, dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phòng chống thiên tai, thâm canh lúa nước của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, chênh lệch về thu nhập của người dân ở nông thôn và thành thị còn lớn. Vì vậy, Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đảm bảo sự phù hợp và tính liên kết giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và liên kết vùng, làm cơ sở cho việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch đô thị và đặc biệt là quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ trong GDP. Có cơ chế, giải pháp phù hợp và tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, xúc tiến thương mại, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển...

Sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, lao động; phát triển nông nghiệp - thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với công nghiệp chế biến và thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản. Giải quyết tốt vấn đề đất đai, việc làm nhằm giúp người dân ở nông thôn, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo nâng cao thu nhập. Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, đất dịch vụ 5%, đất đai liên quan đến tôn giáo; vấn đề an sinh xã hội và ô nhiễm môi trường đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các làng nghề. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường, kiên quyết xử lý đối với chủ dự án vi phạm các quy định trong đầu tư, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
 

 
Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tại buổi làm việc.

 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững; nghiên cứu, quy hoạch theo hướng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, có khả năng xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu tiêu dùng. Phát triển nuôi trồng thuỷ, hải sản; phát triển phương tiện khai thác xa bờ gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường biển.

Đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần của nhân dân; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phong trào "xoá đói, giảm nghèo", "đền ơn, đáp nghĩa" và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn từng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành, các địa phương và của quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh của đất nước. Tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa những các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an, nhất là Công an cấp huyện, Công an xã và các lực lượng bán chuyên trách làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

 
 
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà Tết cho các hộ nghèo tỉnh Thái Bình.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Đại Quang, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh, bền vững.  

Nhân dịp đầu năm mới, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao tặng 1000 xuất quà Tết cho các hộ nghèo tỉnh Thái Bình./.

 
PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website