Hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an năm 2013

19/02/2014
Ngày 19/2/2014, tại Trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì Hội nghị của Đảng ủy CATW báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Trần Ðại Quang đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, phương pháp, nội dung kiểm điểm và đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy CATW thảo luận, đóng góp ý kiến đầy đủ, khách quan về các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2013, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực và thách thức; Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân (CAND) nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; quan hệ phối hợp giữa Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương được mở rộng và ngày càng hiệu quả hơn.

Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng  hiện nay", việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ CATW tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục chính trị. Tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống gắn với việc chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức kỷ luật và chấp hành Điều lệnh CAND; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 65 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và 65 năm “Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” với  nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ. Qua tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, có chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng, nhiều hoạt động thi đua thực sự là điểm nhấn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND.

Kết quả đạt được trên các mặt công tác Công an năm 2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2012. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, trong đó 05 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 258 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Những cố gắng, nỗ lực và  kết quả nêu trên đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.
 

 
Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an điều hành Hội nghị.


Kết thúc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh những công tác mà Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2014, đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; bảo vệ và triển khai thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013. Nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các hình thái chiến tranh mới. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng của đất nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống mua bán người. Thường xuyên tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội, tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, nhất là các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm thời hạn điều tra các vụ án theo luật định, nhất là các vụ án lớn về kinh tế, chức vụ và tham nhũng.

Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu, có kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2014./.
 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website