Hội thảo khoa học "Hệ thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân"

07/01/2014
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng Lý luận Bộ Công an, chiều 7/1/2014, tại Hà Nội, Tiểu ban Lý luận Xây dựng lực lượng (XDLL) Hậu cần – Kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống lý luận XDLL Công an nhân dân”. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an chỉ đạo Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Thiếu tướng, GS.TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Ủy viên Hội đồng lý luận Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban lý luận XDLL Hậu cần – Kỹ thuật cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận Công an nhân dân (CAND). Ngày 21/8/1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Chỉ thị số 13 về công tác lý luận của CAND. Sau gần 20 năm thực hiện, công tác lý luận CAND đã có bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giải quyết các vấn đề cơ bản về lý luận trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; là cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược, sách lược, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, các chủ trương, biện pháp… của công tác Công an. Lực lượng CAND đã từng bước hình thành và phát triển hệ thống lý luận toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Nhiều vấn đề lớn mang tính chiến lược đã được tổ chức nghiên cứu, qua đó đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật làm cơ sở định hướng, thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác chiến đấu và XDLL CAND…
 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Hội thảo Khoa học.Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung chính, như quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về XDLL vũ trang, XDLL CAND; Vai trò, vị trí của lý luận XDLL CAND đối với việc XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Cấu trúc, nội dung cơ bản của hệ thống lý luận XDLL CAND; Các giải pháp để xây dựng hệ thống XDLL CAND trong giai đoạn hiện nay; Những vấn đề cơ bản của lý luận về lĩnh vực XDLL CAND đã được Công an các đơn vị, địa phương vận dụng và thực hiện trong thực tiễn XDLL…

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu, qua đó kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận XDLL CAND đáp ứng yêu cầu XDLL CAND trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định những kết quả tại Hội thảo ngày hôm nay chỉ là bước đầu; đề nghị Bộ phận biên tập của Tiểu ban lý luận XDLL Hậu cần - Kỹ thuật căn cứ hệ thống lý luận đã có biên tập và chỉnh lý lại lại thành đề cương chi tiết trong quý I/2014 để báo cáo với hội đồng lý luận của Bộ, đồng thời gửi các đơn vị có liên quan, nhất là các học viện nhà trường nghiên cứu bổ sung./.

 
An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website