Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên

10/10/2012
Ngày 9/10/2012, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã họp với đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở Trung ương về vấn đề phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên. 

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các đại biểu tại cuộc họp.

 

Cuộc họp thống nhất đánh giá: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Tây Nguyên, sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên đã có bước phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống  của nhân dân. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, nên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, kém tính kết nối, hiện đang là điểm nghẽn của quá trình phát triển. Đây là một trong những vấn đề bức thiết của vùng Tây Nguyên hiện nay và cần được giải quyết sớm.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về Tây Nguyên, nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011- 2020 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, trong đó đề nghị ưu tiên bố trí vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông vận tải vùng Tây Nguyên đến năm 2012, định hướng đến năm 2020 và đề xuất cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên, tập trung vào quốc lộ 14, 19, 27, 14C.

Việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên phải đặt trong tổng thể chung của cả nước, gắn với khu vực trọng điểm miền Trung, Đông Nam Bộ, khu vực “Tam giác phát triển” Việt Nam – Lào- Campuchia trên nền tảng bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới./.
 

Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website