Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Thường trực Tổ biên tập dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

04/09/2013
Chiều ngày 04/9/2013, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban soạn thảo Dự án Luật Công an nhân dân (CAND) (sửa đổi) đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Tổ biên tập dự án Luật trên.

Việc xây dựng dự án Luật CAND (sửa đổi) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật CAND hiện hành, nhằm hoàn thiện một bước cơ sở pháp lý để xây dựng, tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ CAND, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Theo đó, quan điểm xây dựng Luật CAND (sửa đổi) là nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân), đảm bảo tương quan chung trong việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang, xây dựng CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thể hiện rõ bản chất giai cấp, tính Đảng, tính nhân dân của CAND, xác định mối quan hệ phối hợp giữa CAND với cơ quan, tổ chức và công dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tổng kết toàn diện về tổ chức và hoạt động của CAND theo quy định của Luật CAND hiện hành (2005); kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong  giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của CAND; quán triệt quan điểm cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta; bảo đảm các quy định của Luật CAND cụ thể, có tính khả thi.

Tham khảo có chọn lọc pháp luật của một số nước về tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam...

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Thường trực Tổ biên tập Dự án Luật CAND (sửa đổi) đã xem xét, nghiên cứu nội dung các văn bản phục vụ cho việc xây dựng Dự án Luật, trình Ủy ban chuyên môn và phục vụ cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào giữa tháng 9/2013 tới đây./.
 

Hồng Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website