Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an

19/08/2013
 Ngày 19/8/2013, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương và Văn phòng Tổng Bí thư…

 Đón và làm việc với đồng chí Tổng Bí thư có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

  

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

 Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian gần đây, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng CAND, trong đó có lực lượng ANND đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: Lực lượng CAND là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Những chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trong 68 năm qua đã thể hiện bản chất cách mạng trong sáng, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế- xã hội trong nước còn nhiều khó khăn; các thế lực thù địch, phản động vẫn gia tăng chống phá ta; đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu chỉ đạo lực lượng CAND cần quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, xứng đáng với vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, không để đột xuất bất ngờ. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại buổi làm việc.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác tuyên truyền- giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
 Quán triệt sâu sắc các quan điểm vận động quần chúng theo phương châm lấy dân làm gốc. Cán bộ, chiến sĩ an ninh phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất, cán bộ dân vận tốt nhất. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải gắn với các phong trào cách mạng của quần chúng, nhất là các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh… 
 
 Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng ANND thực sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức khoa học, kỹ thuật. Tăng cường đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, đảm bảo chỉ huy tập trung thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của từng cá nhân. Thường xuyên chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác, xây dựng lực lượng CAND “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”, gắn bó mật thiết với nhân dân.
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm, làm việc và phát biểu chỉ đạo rất quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng ANND  nói riêng; xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, quán triệt, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động cụ thể.
 
Toàn thể lực lượng CAND xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội, dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…/.

 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website